Statut
Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.


Oświadczenie Fundatora Fundacji Wideochirurgii

Tadeusz Mieczysław Wróblewski – Fundator Fundacji Wideochirurgii, działając na podstawie §31 Statutu Fundacji Wideochirurgii z dnia 22 listopada 2016 roku, z uwagi na konieczność wprowadzenia licznych zmian w dotychczasowym Statucie Fundacji Wideochirurgii, uchwala nowy Statut Fundacji Wideochirurgii o poniższej treści:


Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.


S t a t u t ”Fundacji Wideochirurgii”
I
Postanowienia ogólne
§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Wideochirurgii”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Tadeusza Mieczysława Wróblewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Ewą Czekałą, prowadzącą kancelarię notarialną Rafał Bąbka, Ewa Czekała, Patrycja Wąsowska-Notariusze Spółka Partnerska w Warszawie przy ulicy Jasnej numer 7 lokal 1A, za Rep. A nr 640/2011, zmienionego aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Rafałem Bąbką z Kancelarii Notarialnej Rafał Bąbka, Ewa Czekała, Patrycja Wąsowska-Notariusze Spółka Partnerska w Warszawie przy ulicy Jasnej numer 7 lokal 1A, za Rep. A nr 1781/2011 z dnia 05.04.2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm. ) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§4
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jednak dla osiągania celów statutowych może prowadzić działalność także poza jej granicami.
§5
Ministrem właściwym w rozumieniu art. 5. § 2. ustawy o fundacjach jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§6
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą i danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posiadać znak słowno-graficzny i posługiwać się nim we wszelkiej działalności związanej z osiąganiem celów statutowych.
3. Fundacja obok nazwy w języku polskim może posługiwać się nazwą w językach obcych.
§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, a następnie przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach zgodnych z działaniami statutowymi Fundacji, jak i w pomocy Fundacji w osiąganiu jej celów statutowych.
II
Cele Fundacji i sposoby ich osiągania
§8

Celem Fundacji jest:
1) upowszechnianie wiedzy o chirurgii;
2) działanie na rzecz rozwoju chirurgii laparoskopowej, endoskopii i innych technik małoinwazyjnych;
3) zwiększenie innowacyjności sektorów gospodarki, opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w medycynie, a w szczególności w chirurgii;
4) podejmowanie inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, w tym poprzez wniesienie do inicjatywy lokalnej pracy społecznej członków Fundacji, świadczeń pieniężnych, rzeczowych, jak i pozyskiwanie i korzystanie ze wsparcia samorządu do wykonania inicjatywy.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) powołanie oficyny wydawniczej dla celów wydawania pism naukowych i biuletynów informacyjnych;
2) wydawanie książek medycznych, w tym o tematyce chirurgicznej, oprogramowania i techniki w medycynie oraz ochronie zdrowia;
3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków medycznych, w tym o tematyce chirurgicznej, oprogramowania i techniki w medycynie oraz ochronie zdrowia;
4) wydawanie biuletynu informacyjnego dotyczącego działalności klubu pism medycznych, umieszczanego w portalach społecznościowych i zawodowych;
5) pozostałą działalność wydawniczą związaną z medycyną, w tym o tematyce chirurgicznej, oprogramowania i techniki w medycynie oraz ochronie zdrowia;
6) działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania do wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych;
7) działalność związaną z oprogramowaniem do wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych;
8) działalność związaną z doradztwem w zakresie technik, materiałów i technologii wykorzystywanych do wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych;
9) pozostałe badania i analizy techniczne w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych;
10) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych;
11) działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów o tematyce dotyczącej ochrony zdrowia, a nadto wiodącej do zwiększenia innowacyjności gospodarki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w medycynie;
12) pozaszkolne formy edukacji medycznej, a w szczególności w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych, oraz ochronę zdrowia;
13) działalność wspomagającą edukację w zakresie medycyny, a w szczególności obejmującej wykonywanie zabiegów chirurgicznych i leczenia chirurgicznego przy zastosowaniu metod laparoskopowych, endoskopowych i innych technik małoinwazyjnych oraz ochronę zdrowia;
14) działalność archiwów polegająca na gromadzeniu w zbiorach, katalogowaniu w zbiorach, wypożyczaniu i przechowywaniu książek, czasopism, pozostałych periodyków, prac naukowych, wyników prac badawczych i rozwojowych z zakresu medycyny, w tym chirurgii, oprogramowania i techniki w medycynie oraz ochrony zdrowia z utworzonych zbiorów oraz wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów;
15) działalność medycznych organizacji profesjonalnych;
16) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną z dziedziny medycyny i ochrony zdrowia.
17) utworzenie forum pism medycznych zrzeszającego autorów wydawców, redaktorów naczelnych i ich zastępców pod nazwą ,,Międzynarodowy Medyczny Pen Klub” (International Medical Pen Club (IMPC)), w ramach którego podejmowane będą działania zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obszarze całego świata, polegające na:
a stworzeniu ogólnokrajowego forum pism medycznych;
b konsolidacji wysiłków związanych z promocją pisania prac naukowych i publikowania w polskich czasopismach;
c włączeniu do międzynarodowych baz jak najszerszej liczby pism medycznych ukazujących się w Polsce;
d podjęciu wspólnych starań na rzecz podniesienia jakości publikacji w celu osiągnięcie współczynnika oddziaływania IF;
e możliwości poznania rynku pism medycznych w Polsce, a przede wszystkim wzajemnego poznania się zespołów redakcyjnych;
f prowadzeniu działalności promocyjnej w środowisku medycznym w kraju i na arenie międzynarodowej w kierunku publikowania dobrze zaplanowanych prac naukowych;
g promocji polskich pism medycznych na arenie międzynarodowej;
h organizowaniu konferencji naukowych i spotkań promocyjnych na zjazdach ogólnokrajowych;
i wydawaniu biuletynu informacyjnego umieszczanego w portalach społecznościowych i zawodowych.
§10
1. Fundacja w ramach działań statutowych może wspierać działalność osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji poprzez:
1) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia dziedzinie chirurgii;
2) przyznawanie stypendiów, grantów, dotacji;
3) organizowanie i udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i naukowej dla ośrodków lecznictwa otwartego i zamkniętego w tym zajmujących problematyką chirurgii przy zastosowaniu metody laparoskopowej, endoskopii i innych technik małoinwazyjnych.
2. Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz tworzyć spółki prawa handlowego.
III
Majątek i dochody Fundacji
§11

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, w kwocie 1000,00 zł (jednego tysiąca złotych) wniesiony do Fundacji gotówką przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów jej działalności i bieżącego utrzymania, jak również kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Fundację w przyszłości, z zastrzeżeniem postanowień § 14 Statutu.
§12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§13
Dochody Fundacji pochodzą ponadto z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji i dotacji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez Fundację i na rzecz Fundacji,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych;
6) dodatkowych wpłat fundatora na kapitał założycielski, przewyższających fundusz założycielski, o którym mowa w § 11 ust. 1;
7) dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach oraz dochodów Fundacji jako wspólnika w spółkach osobowych.
§14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej (darowizny, dotacje, zapisy i spadki celowe).
§15
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§16
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej kwocie 10000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) lub w wypadku osób zagranicznych - kwocie 2500 € (dwóch tysięcy pięciuset euro) uzyskują tytuł Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł Dobroczyńcy Fundacji ma charakter osobisty.
§17
1. Fundacja nie może swoim majątkiem udzielać pożyczek lub ustanawiać zabezpieczeń jakichkolwiek zobowiązań zaciąganych przez jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
§18
1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:
1) (58.11.Z) Wydawanie książek;
2) (58.13.Z) Wydawanie gazet;
3) (58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
4) (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza;
5) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
6) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
8) (85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
9) (72.19.Z) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
2. Cały zysk pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizowanie celów statutowych.
IV
Organy Fundacji
§19

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Międzynarodowy Medyczny Pen Klub.
Zarząd Fundacji
§20

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje Fundator. W składzie Zarządu może znaleźć się również Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Fundacji wybiera Fundator.
5. Cały Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze pisemnej, w szczególności z powodu niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej w Zarządzie funkcji, bądź rażącej niegospodarności.
6. Fundator nie może zostać odwołany z funkcji członka Zarządu w sposób określony w ustępie 5 niniejszego paragrafu.
7. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje również w wypadku śmieci Członka Zarządu, bądź też po złożeniu Fundatorowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu.
§21
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
8) przesyłanie sprawozdań rocznych z pracy Fundacji właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z Ustawy o fundacjach, a także udostępnianie sprawozdań do publicznej wiadomości,
9) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
§22
1. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie na posiedzeniach w formie uchwał. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
4. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§23
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pełnić funkcję na postawie innych stosunków prawnych (w szczególności umowy zlecenia).
2. Umowy określone w § 23 ust. 1:
1) z Prezesem Zarządu – zawiera Członek Zarządu Fundacji, za zgodą pozostałych członków Zarządu, wyrażoną w formie uchwały,
2) z pozostałymi Członkami Zarządu – zawiera Prezes Zarządu, za zgodą pozostałych członków Zarządu, wyrażoną w formie uchwały.
§24
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać:
1) Prezes Zarządu samodzielnie;
2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
Międzynarodowy Medyczny Pen Klub
§25

1. Międzynarodowy Medyczny Pen Klub (International Medical Pen Club (IMPC)) jest organem powołanym do realizacji celów statutowych poprzez podejmowanie działań, o których mowa w §9 ust. 1 pkt. 16 Statutu.
2. Działalnością Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu (International Medical Pen Club (IMPC)) kieruje Prezydium Klubu, pod przewodnictwem Przewodniczącego Klubu.
3. Przewodniczącym Klubu jest Prezes Zarządu, i jego kadencja jest tożsama z kadencją Prezesa Zarządu.
4. Międzynarodowy Medyczny Pen Klub składa się z członków powoływanych przez Przewodniczącego Klubu.
5. Międzynarodowy Medyczny Pen Klub (International Medical Pen Club - (IMPC), może posiadać znak słowno-graficzny i posługiwać się nim we wszelkiej działalności związanej z osiąganiem celów, dla których został utworzony .
§26
1. Przewodniczący Klubu kieruje działalnością Międzynarodowego Medyczny Pen Klubu, w zakresie działań, o których mowa w §9 ust.1 pkt. 16 Statutu.
2. Przewodniczący Klubu:
1) kieruje pracami Klubu, wynikającymi z zakresu jego działania,
2) zwołuje posiedzenia Prezydium Klubu i przewodniczy ich obradom,
3) przewodniczy corocznym spotkaniom członków Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu,
4) określa zakres zadań członków Prezydium Klubu.
3. Przewodniczący Klubu, działając jako Prezes Zarządu, reprezentuje Fundacje na zewnątrz w zakresie podejmowanych działań w ramach Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu.
§27
1. Prezydium Klubu składa się Przewodniczącego Klubu oraz z trzech do pięciu członków powoływanych na czteroletnią kadencję przez Fundatora.
2. Członkostwo w Prezydium Klubu można łączyć z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
3. Prezydium Klubu podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O posiedzeniu muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Prezydium Klubu.
4. Posiedzenia Prezydium Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Prezydium Klubu zwołuje Przewodniczący Klubu.
5. Uchwały Prezydium Klubu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Prezydium Klubu.
6. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Klubu.
7. Członkostwo w Prezydium ustaje w przypadku:
1) złożenia Przewodniczącemu pisemnej rezygnacji z funkcji Członka Prezydium,
2) śmierci Członka Prezydium,
3) odwołania z funkcji Członka Prezydium przez Fundatora.
8. Do kompetencji Prezydium Klubu należą:
1) zwoływanie corocznych spotkań połączonych z konferencją naukową,
2) rozpatrywanie deklaracji członkowskich,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie akceptacji/ braku akceptacji przyjęcia aplikanta w poczet członków Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu,
4) uchwalenie regulaminu Prezydium Klubu,
5) uchwalenie regulaminu corocznych spotkań członków Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu,
6) rozpatrywanie wniosków członków Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu,
7) opiniowanie działań Przewodniczącego Klubu,
8) prowadzenie działalności o charterze doradczym Przewodniczącego Klubu.
§28
1. Członkami Międzynarodowego Medycznego Pen Klub mogą być osoby fizyczne, które złożyły deklaracje członkowską, a następnie zostały zaakceptowane przez Przewodniczącego Klubu.
2. Członkiem Międzynarodowego Medycznego Pen Klub staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Przewodniczącego Klubu.
3. Członkowie mają prawo do:
1) udziału w corocznych spotkaniach połączonych z konfere¬ncją naukową, a także na organizowanych przez Międzynarodowy Medyczny Pen Klub - zebraniach, wykładach oraz imprezach,
2) zgłaszania wniosków co do działalności Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu.
4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Klubu,
2) wykluczenia przez Przewodniczącego Klubu,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka.
§29
Do zadań Międzynarodowego Medycznego Pen Klubu należą:
1) podejmowanie działań mających na celu konsolidację wysiłków związanych z promocją pisania prac naukowych i publikowania w polskich czasopismach;
2) podejmowanie działań mających na celu włączenie do międzynarodowych baz jak najszerszej liczby pism medycznych ukazujących się w Polsce;
3) podjęcie starań na rzecz podniesienia jakości publikacji w celu osiągnięcie współczynnika oddziaływania IF;
4) promocja pism medycznych w środowisku medycznym w kraju i na arenie międzynarodowej – w czasie zjazdów, konferencji i spotkań naukowych organizowanych dla poszczególnych gałęzi medycyny, a także poprzez akcję promocyjną drogą elektroniczną;
5) wydawanie biuletynu informacyjnego umieszczanego w portalach społecznościowych i zawodowych;
6) organizacja corocznych spotkań połączonych z konferencją naukową, zrzeszających autorów, wydawców, redaktorów naczelnych i ich zastępców wszystkich pism medycznych ukazujących się w Polsce dotyczącą istotnych spraw związanych z procesem wydawniczym.
Likwidacja Fundacji
§30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w jednomyślnej uchwale podjętej na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji albo pisemnego wniosku Fundatora.
3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
4. Fundator wskaże jednostkę wychowawczo-oświatową o profilu artystycznym z województwa mazowieckiego, której przekazany zostanie majątek pozostały po likwidacji.
Zmiana Statutu
§31

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
§32
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jego zmiany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.


Tadeusz Mieczysław Wróblewski
Fundator/Prezes Zarządu

Mirosław Samociuk
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.
 
Arena sponsorów: